PROVOZNÍ ŘÁD

závazný pro trhy konané v…………na náměstí………………

Provozní řád je platný pro konání trhů či jarmarků organizovaných firmou Jiří Němec IČO: 62069659 a Iveta Němcová IČO:72858915.

1. Doba prodeje.

Doba prodeje ve všední den od 7,00 hod. do 17,00 hod., v sobotu od 7,00 hod. do 12,00 hod.. V den konání trhu lze zahájit navážení zboží od 6,00 hod. do 7,00 hod, vyklizení prodejního místa je třeba provést do 17,30 hod. a v sobotu do 13,00 hod.

2. Organizace průběhu trhu.

Průběh trhu řídí pořadatelé, které zajišťuje firma Jiří Němec,IČO 620 69 659 a Iveta Němcová,IČO 728589915. Pořadatelé vydávají pokyny k umísťování stánků na prodejní ploše prodejcům, kteří splnili podmínky tohoto provozního řádu.Dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje. Kontrolují oprávnění k prodeji, vybírají stanovené poplatky a vydávají potvrzení na zúčtovatelném tiskopisu. V případě nedodržení jejich pokynů je pořadatel oprávněn prodejce na trh nepřipustit, nebo jej z trhu vykázat.Pořadatelé informují prodejce o parkovaní jejich vozidel.V případě pozdního příjezdu je pořadatel oprávněn zakázat prodejci vjezd do prostoru trhu a tím neumožnit prodej. Pořadatelé odpovídají za splnění podmínek daných tímto tržním řádem. Pořadatel po ukončení trhu zajišťuje úklid.

3. Podmínky prodeje.

Na trhách mohou prodávat:

4. Povinnosti prodejce.

Prodejce je povinen:

 1. Dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě.
 2. Uchovávat produkty v předepsané teplotě.
 3. Udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
 4. Zanechat stanoviště po skončení prodeje čistě a uklizené.
 5. K prodeji užívat jen místa k tomu určená.
 6. Zajistit si pitnou vodu k osobní hygieně a k mytí pomůcek a náčiní přímo na místě trhu.
 7. Uposlechnout všech pokynů pořadatele.
 8. Prokázat svoji totožnost, tzn. mít u sebe občanský průkaz.
 9. Vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží.
 10. V případě, že prodává potravinářské zboží, mít u sebe platný zdravotní průkaz a dodržovat hygienické předpisy.
 11. V případě prodeje alkoholických nápojů umístit na stánku tabulku s textem zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let.

Prodejci živočišných produktů se řídí specifickými podmínkami stanovující možnost prodeje těchto produktů – blíže dodatek tohoto provozního řádu.Při porušení některého z těchto ustanovení může provozovatel trhu prodej s okamžitou platností přerušit nebo zakázat.

5. Kontrola trhu.

Kontrolu trhu provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, orgány veterinární správy, Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Hygienická stanice, pracovníci živnostenského a finančního úřadu,městská a státní policie a správce trhu.Kontrolovaný prodejce se musí prokázat – občanským průkazem, oprávněním k podnikání či prodeji, popř.pracovní smlouvou.

6.Zákaz prodeje.

Na trhu je zakázáno prodávat: živá zvířata, syrové maso a vnitřnosti, kachní a husí vejce, čerstvé mlékárensky nezpracované mléko, tiskoviny a předměty erotického zaměření, omamné látky, věci propagující rasismus, fašismus, zbraně a střelivo,alkoholické lihové nápoje.

7.Závěrečná ustanovení.

V případě porušování těchto podmínek, nebo jiného narušování průběhu trhu bude prodejce z trhu vykázán bez náhrady. Tímto není dotčen jiný postih podle příslušných právních předpisů.

Vydáno dne 9.6.2014.

Iveta a Jiří Němcovi
Kosmonautů 1580
583 01 Chotěboř
IČO: 62069659
IČO: 72858915

Pořadatelé trhů

Dodatek provozního řádu pro prodej živočišných produktů.

Na trhách lze prodávat jen zdravotně nezávadné výrobky a živočišné produkty. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou považovány za zdravotně závadné. Kdo nabízí živočišné produkty, je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími jejich zdravotní nezávadnost a jakost a uchovávat je při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.

 1. Prodejní zařízení musí být udržována čistá a v dobrém stavu, aby bylo zabráněno riziku kontaminace zboží, zejména zvířaty a škůdci, povětrnostními vlivy(přímé slunce,déšť), ochranou před prachem a před přímým kontaktem zákazníků.
 2. Prodávající má k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající Hygieny, které je povinen využívat(zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety).
 3. Povrchy, které přicházející do styku s potravinami, musí být snadno čistitelné a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití hladkých, omyvatelných, nerezavějících a netoxických materiálů.
 4. Prodávající musí odpovídajícím způsobem zajistit čištění, je-li to nezbytné, dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení.
 5. Prodávající musí zajistit, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, jestliže jsou potraviny čištěny jako součást prodeje.
 6. Prodávající musí mít k dispozici odpovídající zařízení na přívod teplé a/nebo studené pitné vody.
 7. Prodávající musí mít k dispozici odpovídající zařízení pro hygienické skladování a odstraňování nebezpečných a/nebo nepoživatelných látek a odpadu.
 8. Prodávající musí mít k dispozici odpovídající zařízení nebo nástroje pro uchování potravin při vhodné teplotě a pro kontrolu teplot.
 9. Prodávající musí mít potraviny umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace.
 10. Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Prodejci musí nosit vhodný čistý a, je-li to nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.
 11. Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Materiály pro první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.
 12. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní).
 13. Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.
 14. V případě výskytu odpadu živočišného původu musí být zajištěn prodejcem jeho odvoz, a to odpovídajícím způsobem (např. přivoláním asanačního podniku (kafilérie), který by zajistil jeho neškodné odstranění). K dispozici musí mít odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

Podmínky pro prodej živočišných produktů ze závodů registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou: Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů, zejména tyto požadavky:

Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do +4°C., čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7°C v odpovídajícím zařízení.

Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24°C, ostatních mléčných výrobků - +4 - +8°C.

Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem (nejčastěji do +5°C).

Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány pro celou dobu prodeje.

Podmínky pro prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby (prodej přebytků chovatelem): Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů.

Čerstvé drůbeží maso: Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně.

Čerstvé králičí maso: Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně. Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

Vejce: Prodej přebytků chovatelem: vejce nemusí být prosvícená, musí být skladována při nekolísavé teplotě +5°C - + 18°C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů od data snášky. Pro zákazníky musí být na viditelném místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum minimální trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec.

Prodej obchodníkem (překupníkem): Platí stejné podmínky jako při prodeji v obchodě (vejce musí být prosvícena, skladovací podmínky, balení, značení), množství neomezené. Požadavky na značení vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8.

Med, včelí produkty: Musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.

Prodej živých ryb: k prodeji je třeba doklad o tom, kde byly posledně sádkovány. Samostatné prodejní místo určené k prodeji živých ryb musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu, a veškeré činnosti spojené s prodejem odpovídali hygienickým podmínkám. Samostatné prodejní místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami. Prodejní místo musí být vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a velkými káděmi na uchování živých ryb.

Jsou-li ryby na samotném místě zabíjeny, kuchány, porcovány, případně jinak upravovány, musí být na tomto místě také dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska, nože, palička na omráčení ryb, stěrky, dostatečný přívod pitné vody na omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace. Také toto místo musí mít nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.).